Procedura de deschidere de cont bancar ONCR

De ce un cont bancar pentru Centrul vostru Local?

Un cont al Centrului Local înseamnă un mijloc prin care vă puteți ține mai ușor evidența banilor pe care îi aveți în Centru Local și totodată vă oferă posibilitatea de a primi bani prin intermediul mecanismului de 2% sau prin intermediul contractelor de sponsorizare. Banii ca de fiecare dată, însă, implică disciplină și răspundere.

În administrarea banilor pe care îi aveți în contul bancar este necesar să respectați procedura financiară a organizației (în format electronic pe oncr.ro la Resurse).

De asemenea, este necesar să știți că există diferite comisioane în funcție de operațiunea pe care vreți să o faceți.

Pași pentru deschiderea contului

 1. Decizia CCL pentru deschiderea unui cont bancar
  • Înainte să luați decizia este bine să parcurgeți Procedura Financiară ca să știți exact ce este necesar să faceți când veți primi sau cheltui banii ca ONCR, nu ca persoană fizică.
  • Centrul Local organizează o ședință de CCL. În cadrul ședinței se decide deschiderea unui cont bancar și se desemnează și persoana împuternicită pentru deschiderea contului (pot fi împuternicite maxim 2 persoane, de obicei Șeful de Centru Local și Trezorierul), care vor avea drept de semnătură în contul bancar.
  • Este redactat un Proces Verbal cu decizia luată. PV este semnat de membrii CCL.
 2. Trimiterea solicitării către Echipa Executivă –Secretarul CL trimite un email către contact@scout.ro cu titlu Solicitare Cont Bancar – Nume CL care să conțină următoarele informații:
  • Scan Decizie CCL pentru deschiderea contului bancar, în care să fie luate la cunoștință și agreate de comun acord procedurile financiare. Decizia este semnată de toți membrii CCL.
  • Copie CI pentru responsabilul/ responsabilii financiar/i desemnat/ți;
 3. Emiterea decizie CD pentru deschiderea contului bancar –Echipa executivă solicită CD decizia de deschidere. Vă rugăm să luați în considerare că acest proces poate dura minim 5 zile (2 zile pentru exprimarea votului, 1 zi pentru redactare, 2-3 zile pentru semnarea deciziei și/ sau transmiterea deciziei prin curier la sediul național).
 4. Înregistrarea persoanei împuternicite în baza de date a băncii
  • Echipa executivă comunică Centrului Local decizia
  • Persoana împuternicită se înregistrează în baza de date a băncii. Acest lucru presupune ca persoana să meargă la orice filială a băncii cu Cartea de Identitate și să se înregistreze.
  • Dacă persoana are deja cont personal la aceeași bancă, datele sunt deja înregistrate, deci, acest pas poate fi sărit.
 5. Deschiderea contului bancar și comunicarea către Centru Local –Echipa executivă merge la bancă și deschide contul bancar conform deciziei și confirmă Centrului Local deschiderea contului.
 6. Semnarea acordului de utilizare a contului bancar între ONCR și persoana împuternicită pe cont.

FAQs

 1. Nu se emit carduri atașate la conturile bancare.
 2. Nu se fac conturi pentru Grupuri Candidat.
 3. Persoana împuternicită primește acces la aplicația online a băncii pentru a putea vizualiza contul bancar.
 4. Persoana împuternicită este responsabilă de respectarea procedurilor financiare ale organizației și a termenilor menționați în cadrul acordului de utilizare a contului bancar.
 5. Dreptul de acces al persoanei împuternicite la contul bancar al Centrului Local sau la un cont bancar este limitat conform mențiunilor din acord.
 6. Cotizațiile NU se plătesc în contul bancar al sucursalei, ci în contul curent al organizației.
 7. Cotizațiile NU se plătesc făcând transfer din contul bancar al sucursalei în contul curent.
 8. Persoanele împuternicite pot face plăți online (de exemplu pentru comenzi la Scout Shop sau la alți furnizori) sau pot plăti contribuții de evenimente în contul indicat de organizator.

ACORD DE ADMINISTRARE CONT BANCAR ONCR

Nr. ……… din data de ……………………

Între

ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ „CERCETAȘII ROMÂNIEI” (ONCR) cu sediul în Bulevardul Regiei, Nr. 6B, etaj 4, sector 6, București, identificată cu CIF 5990766, reprezentată de dna Mihaela Gîrleanu, în calitatea de Director Executiv, numită în continuare ONCR

 și 

……………………………………………………………………………………………, domiciliat(ă) în …………………………………………………………., str. ………………………………………….. nr. ………, legitimat cu BI/ CI seria………. nr. ………………, eliberat de ……………………….., la data de……………………………, numit în continuare Împuternicit,

Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1 Obiectul acordului îl constituie administrarea unui cont bancar, în mod disciplinat și în acord cu procedurile financiare ale ONCR.

Art. 2. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord se încheie pe o  perioadă nedeterminată.

Art. 3. DREPTURILE  ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 3.1. ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI:

 1. Stabilește modul de lucru în administrarea contului bancar în acord cu procedurile ONCR și legislația în vigoare
 2. Efectuează demersurile pentru deschiderea, întreținerea și închiderea unui cont bancar
 3. Monitorizează administrarea corectă a contului bancar de către împuternicit
 4. Asigură resursele şi informaţiile necesare pentru buna desfășurare a procesului
 5. Constată, corectează, raportează abaterile împuternicitului privind clauzele stabilite prin acord
 6. Comunică periodic pentru o bună desfășurare a procesului
 7. Oferă consiliere și mentorat în administrarea contului bancar
 8. Solicită, dacă este cazul, rapoarte, documente sau acte doveditoare pentru operațiunile efectuate prin intermediul contului bancar
 9. Aprobă sau refuză înregistrarea și/ sau decontarea cheltuielilor aferente operațiunilor bancare, dacă acestea sunt neconforme cu activitatea derulată
 10. Asigură confidențialitatea și protecția datelor personale

B. ……………………………………. 

 1. Asigură un sold minim de 60 RON anual pentru plata comisioanelor de administrare a contului
 2. Efectuează operațiuni în acord cu procedura financiară ONCR
 3. Respectă solicitările și termenele ONCR pentru gestiunea documentelor
 4. Transmite către ONCR documentele justificative în acord cu procedurile interne de lucru
 5. Participă la cursurile de instruire/ sesiunile informative oferite de ONCR
 6. Asigură confidențialitate și protecția datelor personale

Art. 4. NEGOCIEREA/MODIFICAREA ACORDULUI

4.1 Dacă pe parcursul executării acordului intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin împuternicitului, acordul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea acordului, acesta încetează de plin drept.

4.2 Negocierea sau renegocierea se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, formulată în termen de 3 zile de la data la care a intervenit situația descrisă mai sus, în condițiile stabilite prin prezentul acord.

Art. 5. ÎNCETAREA ACORDULUI

5.1. Denunțarea unilaterală a acordului poate să aibă loc din inițiativa împuternicitului sau a organizației, cu un preaviz de 15 zile, timp alocat pentru înlăturarea cauzei care a generat denunțarea.

5.2. Organizația poate să denunțe unilateral acest acord imediat ce împuternicitul a încălcat prevederile acordului sau orice alte restricții legale în timpul îndeplinirii sarcinilor, inclusiv (însă nu numai) în caz de necinste, incompetență, condamnare pentru infracțiune.

5.3. Acordul poate înceta și prin acordul părților, care decid de comun acord să nu continue raporturile stabilite  anterior.

Art. 6. CLAUZE FINALE

6.1 Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acordului este supusă Statutului ONCR și procedurilor financiare ale ONCR.

6.2 Toate prevederile prezentului Acord sunt rezultatul negocierii dintre părți și reprezintă acordul total al părților cu privire la toate aspectele prezentului Acord, iar Împuternicitul declară în mod expres că a citit, a înțeles și a acceptat prevederile lui, primind un exemplar al acestuia. 

6.3 Prezentului Acord îi sunt aplicabile dispozițiile legii române.

Încheiat astăzi,  ………………………………………………. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,  și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți. 

ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ ÎMPUTERNICIT

„CERCETAȘII ROMÂNIEI” 

……………………………………. ………………………………………

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *