Propunere privind procedura conflictului de interese de către membrii ONCR aflați în poziții de decizie

Context

În procedura de lucru a structurilor naționale, apare un întreg capitolul (XI) care prezintă
informații privind conflictul de interese:

În contextul funcționării și procedurii de lucru a Consiliului Director, se consideră conflict de
interese orice situație în care unul sau mai mulți membri CD sunt implicați în mai multe
interese, indiferent de natura acestora, care pot afecta luarea imparțială a deciziilor de către
aceștia. În urma constatării unui conflict de interese, membrul sau membrii Consiliului
Director implicați se vor retrage din procesul de vot cu scopul de a menține imparțialitatea și
corectitudinea acestuia.

Scopul creării unei proceduri de conflict de interese este de a împiedica interesele personale ale membrilor ONCR aflați în poziții de decizie (Consiliul Director, Directorul Executiv, Echipa Executivă, Comisia de Cenzori, Comisia de Etică, Disciplină și Statut, board-ul Scout Shop, membrii Consiliilor Centrelor Locale etc.) sau în structurile Safe from Harm (Echipa Națională SfH, Responsabilii Regionali și Locali și membrii comisiilor de anchetă) să intervină în îndeplinirea îndatoririlor lor și să prevină câștiguri personale, profesionale sau politice în detrimentul ONCR.

Procedura privind conflictul de interese are rolul de a solicita divulgarea oricărei situații de conflict de interese care ar putea crea un prejudiciu Organizației Naționale Cercetașii României.

Fiecare membru ONCR aflat în poziții de decizie va fi informat cu privire la procedura privind conflictele de interese, la nivelul ONCR.

În conformitate cu documentele statutare ale ONCR, în actul de luare de decizii, membrii aflați în poziții de decizie au responsabilitatea de a acționa astfel încât interesele ONCR în ansamblul său, să fie mai presus de toate celelalte interese rezultate din rolurile și responsabilități exercitate de membrii structurii respective la alt nivel al ONCR sau în afara ONCR.

În 2018, membrii Consiliului Director au demarat un draft de astfel de procedură, aceasta nefiind, până în prezent, aprobată și astfel, transmisă către organizație.

Am preluat modelul de procedură început în 2018, venind cu modificările actuale și înaintăm următoarea propunere de decizie:

Propunerea de decizie:

Consiliul Director decide:

 1. Aprobarea procedurii privind conflictul de interese, conform Anexei 1.
 2. Mandatarea președintelui ONCR pentru a se asigura de implementarea procedurii de către membrii CD.
 3. Mandatarea Directorului Executiv pentru a se asigura de implementarea procedurii de către  toți ceilalți membrii ONCR aflați în poziții de decizie.

Implicații:

Pentru persoanele numite deja în poziții de conducere, procedura se implementează până la data de 31.03.2024.

Pentru viitoarele numite în poziții de conducere, să va implementa imediat de la numirea în funcție.

Alinierea cu strategia ONCR

Acest demers e unul care să asigure transparența modului de lucru a persoanelor ONCR aflate în poziții de decizie și să reglementeze potențialele situații de conflict de interese.

Schimbări preconizate și impact

Membrii organizației vor putea cunoaște în care circumstanțe membrii ONCR aflați în poziții de decizie nu își pot exercita dreptul de vot / de decizie.

Va exista o claritate în ceea ce privește momentele în care un membru ONCR se poate afla în conflicte de interese, și implicit când acesta e necesar să se abțină la vot sau să nu ia parte la acțiuni diverse.

Buget

n/a

Anexa 1

PROCEDURA PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE DE CĂTRE
MEMBRII ONCR AFLAȚI ÎN POZIȚII DE DECIZIE

Context

În cadrul Organizației Naționale Cercetașii României, se consideră conflict de interese orice situație în care unul sau mai mulți membri ONCR aflați în poziții de decizie sunt implicați în mai multe interese, indiferent de natura acestora, care pot afecta luarea imparțială a deciziilor de către aceștia. În urma constatării unui conflict de interese, membrul sau membrii Consiliului Director și/sau alți membri ONCR aflați în poziții de decizie, implicați, se vor retrage din procesul de vot sau, după caz, de decizie, cu scopul de a menține imparțialitatea și corectitudinea acestuia.

Scopul creării unei proceduri de conflict de interese este de a împiedica interesele personale ale membrilor ONCR aflați în poziții de decizie (Consiliul Director, Directorul Executiv, Echipa Executivă, Comisia de Cenzori, Comisia de Etică, Disciplină și Statut, board-ul Scout Shop, membrii Consiliilor Centrelor Locale etc.) sau în structurile Safe from Harm (Echipa Națională SfH, Responsabilii Regionali și Locali și membrii comisiilor de anchetă) să intervină în îndeplinirea îndatoririlor lor și să prevină câștiguri personale, profesionale sau politice în detrimentul ONCR.

Procedura privind conflictul de interese nu are rolul de a elimina relațiile și activitățile care ar putea crea o dualitate de interes, ci de a solicita divulgarea oricărei situații de conflict de interese și lipsa de participare a oricărei părți interesate la o decizie în legătură cu aceasta.

Fiecare membru ONCR aflat în poziții de decizie va fi informat cu privire la procedura privind conflictele de interese, la nivelul ONCR.

În conformitate cu documentele statutare ale ONCR, în actul de luare de decizii, membrii ONCR aflați în poziții de decizie au responsabilitatea de a acționa astfel încât interesele ONCR în ansamblul său să fie mai presus de toate celelalte interese rezultate din rolurile și responsabilitățile lor.

Definirea conflictului de interese în cadrul ONCR

În situația în care un membru ONCR aflat în poziții de decizie participă la elaborarea și deliberarea unei decizii în care are un interes personal sau de nivel patrimonial (aducând avantaje financiare sau în bunuri sau de altă natură), acest lucru este considerat conflict de interese.

Conflictele de interese pot să apară în derularea activităților ONCR, însă acest aspect nu înseamnă că un membru al unei structuri de conducere din cadrul organizației a făcut ceva greșit sau că trebuie să se abțină la a se implica, întotdeauna, în decizia respectivă.

Fiecare membru ONCR aflat în poziții de decizie este necesar să acționeze cu prudență pentru a preveni conflictele de interese astfel încât deciziile luate să fie numai în interesul dezvoltării ONCR.

Gestionarea situațiilor de conflict de interese

Gestionarea unui conflict de interese implică trei etape:
● Identificarea unui conflict de interese;
● Confruntarea cu un conflict de interese;
● Înregistrarea unui conflict de interese.

Membrii ONCR aflați în poziții de decizie vor acționa astfel încât să își poată îndeplini
sarcinile și să evite:
● situația în care decizia la care a contribuit să poată fi contestată sau anulată din
motive procedurale;
● afectarea integrității sau reputației unui membru al organizației sau chiar a ONCR în
ansamblul său;
● consecințe financiare, juridice sau de altă natură pentru ONCR.

A. Identificarea unui conflict de interese

Este necesar ca membrii ONCR aflați în poziții de decizie să completeze declarația privind conflictul de interese după ce sunt numiți sau aleși în funcție și apoi actualizată imediat ce ei devin conștienți de orice altă posibilitate că interesele lor personale sau a altor structuri în care activează să influențeze luarea deciziei/ deciziilor. Membrii structurilor de conducere din organizație se ghidează după principiul: “Dacă am îndoieli privind participarea la această decizie, declar acest aspect.”

La debutul fiecărei întâlniri, pe ordinea de zi formală se va afla un punct care permite membrilor să declare orice nou conflict de interese, real sau potențial.

Fiecare structură de decizie ONCR ține un registru al intereselor declarate. Fiecare membru ONCR aflat în poziții de decizie va completa o declarație privind conflictele de interese conform procedurii. Dacă în timpul unei întâlniri, un membru ONCR aflat în poziții de decizie identifică faptul că este un conflict de interese și nu a fost declarat la început, atunci poate să declare acest aspect în orice moment al întâlnirii.

B. Confruntarea cu un conflict de interese

Odată ce se identifică un conflict de interese, structura de decizie trebuie să împiedice ca acesta să influențeze luarea deciziilor prin menționarea conflictului de interese și deciderea dacă persoana în cauză e necesar să nu participe nici la discuții sau doar la decizia/iile de luat.

Este important ca fiecare membru membru ONCR aflat în poziție de decizie să declare un potențial conflict de interese, chiar dacă poate considera că este irelevant sau neimportant, pentru a permite structurii de conducere respective să decidă calea de urmat.

C. Înregistrarea unui conflict de interese

Structura ONCR păstrează o evidență scrisă (în procesul-verbal al întâlnirilor sale), pentru fiecare conflict de interese declarat, a descrierii conflictului de interese și modul în care structura de conducere respectivă a tratat acest lucru. Această înregistrare trebuie să fie detaliată și să conțină cel puțin următoarele aspecte:

● care a fost conflictul de interese;
● membrul sau membrii ONCR aflați în poziții de decizie care au fost afectați;
● dacă conflictul de interese a fost declarat în avans;
● discuțiile privind conflictul de interese;
● dacă cineva s-a retras din discuție;
● dacă cineva s-a retras din posibilitatea de a decide;
● dacă cineva s-a retras și din discuții și din posibilitatea de a decide.

Anexa 1 la Procedura conflictului de interese de către de către membrii ONCR aflați în poziții
de decizie

Declarație privind conflictul de interese de către membrii ONCR aflați în poziții de decizie

Am citit, am înțeles și sunt de acord să respect prezenta procedură privind conflictul de interese.

Din câte cunosc, am / nu am unul sau mai multe conflicte așa cum sunt descrise în această procedură.

Toate conflictele cunoscute sunt notate mai jos. Mă oblig să notific, prompt, structura de conducere cu privire la orice conflict de interese apărut suplimentar în momentul în care apare.

 1. DA / NU
  a. Dețin o poziție de conducere / reprezentare / coordonare la nivel național / local, în ONCR sau în afara organizației.
  b. Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii despre poziția și responsabilitățile dumneavoastră.
 2. DA / NU
  a. Eu, un membru al familiei mele (până la gradul 2, inclusiv), o entitate economică sau o altă organizație pe care o administrez sau pentru care ofer servicii în schimbul unei remunerații se află în relații comerciale și/sau prestări de servicii cu ONCR, la orice nivel. 
  b. Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii despre situație/situații.
 3. DA / NU
  a. Dețin alte funcții sau responsabilități care pot afecta capacitatea mea de a îndeplini rolurile și obligațiile în calitate de membru al ONCR.
  b. Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la aceste numiri sau responsabilități.
 4. DA / NU
  a. Orice alte informații care nu sunt regăsite mai sus, și care ar putea fi
  încadrate în posibile conflicte de interese.

Semnătura Data


Numele și prenumele

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *