Raportare vizuală Proiecte Strategice

În Adunarea Generală din primăvară 2023 Consiliul Director a primit un mandat să implementeze o unealtă digitală de urmărire a îndeplinirii proiectelor strategice, prin care să raporteze trimestrial Centrelor Locale sau direct cercetașilor, sub o formă schematică / simplificată, în baza planului anual de acțiune și a rezultatelor scontate care au fost prezentate Adunării Generale, nivelul (procentul) de realizare a acestor rezultate și, rezumativ (listă de pași din plan finalizați / rezultate obținute), progresul concret pe fiecare din acțiunile din plan de la ultima raportare. 

Ținând cont de cele de mai sus Consiliul Director, împreună cu Directorul Executiv și Coordonatorii Strategici au agreat o modalitate de raportare care să îndeplinească cerințele Adunării Generale. Astfel mai jos se poate consulta statusul pe fiecare proiect strategic și pe rezultatele așteptate. 

Pe lângă procentele de îndeplinire a rezultatelor/obiectivelor există și un cod de culoare, pentru a putea face mai ușoară urmărirea acestora raportat la momentul în care ar trebui să fie îndeplinite, astfel: 

În grafic cu implementarea planului 40%
În întârziere cu implementarea proiectului 50%
Stare critică 45%
Actualizări decembrie

De la ultima raportare a existat un proces de recrutare în echipele naționale. Suntem acum în ultima etapă de selecție și crearea a noilor echipe. Între timp au fost progrese pe proiectele curente – informații mai jos.

RAP (Revizuirea pedagogiei)

Copiii și tinerii au competențele, comportamentele, valorile și atitudinile necesare cetățeniei active.

Dezvoltarea unui inventar de competențe progresiv pentru fiecare ramură de vârstă.
Inventar compentețe 100%
Dezvoltarea unui sistem de progres armonizat cu inventarul de competențe, pentru fiecare ramură de vârstă - competențele sunt gata, se lucrează la dezvoltarea sistemului de progress
Sistem de progres 50%
Revizuirea manualelor "Ghidul liderului de ...." conform noului inventar de competențe - în lucru
Revizuirea ghidurilor 50%
Pilotarea noului program în minim 4 campuri cercetășești (1 camp pe ramură de vârstă) și minim 4 focus-grupuri pe teme de interes cu beneficiarii programului
Pilotare 0%

SfH (Safe from Harm)

Creșterea capacității organizației de a asigura siguranță în activitățile cercetășești.

Parcurgerea modulului de eLearning Safe from Harm de către toți adulții din organizație.
Parcurgerea eLearningului SfH 50%
Fiecare CL are desemnat un Sfh local și acesta participă la sesiunea de formare specifică - 95% din CL au un Responsabil SfH local desemnat și 71% dintre ei au participat la formare.
Existență și formare SfH Local 71%
Dezvoltarea și includerea în ghidul de proceduri a unui model de management al riscului.
Model management risc 100%
Implementarea unui sistem de monitorizare a îndeplinirii cerințelor minime legate de adulți, conform Ghidului de proceduri Safe from Harm - propunere finalizată.
Sistem de monitorizare îndeplinire cerințe 100%
Implementarea unui sistem de monitorizare a cazurilor de abuz identificate conform Ghidului de proceduri Safe from Harm - există registrele.
Sistem de monitorizare cazuri 100%
Susținerea, de către responsabilul local SfH, a cel puțin 1 sesiune de informare/atelier cu fiecare ramură de vârstă din CL, pe subiectul SfH, pe baza materialelor existente - majoritatea Responsabililor SfH locali au făcut cel puțin un atelier cu cercetașii, în CL.
Ateliere făcute de Responsabilii locali SfH 90%

Formare

Formare de bază & eLearning
Dezvoltarea unui curs e-learning de Guvernanță destinat seniorilor și liderilor din organizație - eLearningul a primit feedback din partea CD, urmează actualizarea cursului pe baza feedback-ului și publicarea lui
eLearning guvernanță 95%
Revizuire e-learninguri existente la finalul anului 2022 - cursul de animație este în proces de revizuire
Revizuire eLearninguri 10%
Parcurgerea modulelor online de către participanții la stagiile de bază, în funcție de tipul de stagiu - Verificări incomplete din cauza limitărilor de raportare a platformei de eLearning
Parcurgere module online - stagii de bază 80%
Crearea unui instrument prin care să fie explicat procesul de creare de module de formare online, care să cuprindă și roluri și responsabilități - document în lucru
Documentare proces creare eLearninguri 90%
Stagiile "La tine acasă" sunt livrate în proporție de 80% - au fost onorate toate cererile.
Stagii ”La tine acasă” 100%
Woodbadge
Creșterea echipei de formatori cu cel puțin 20 de noi formatori care au început programul de formare de formatori Woodbadge în 2023 - nu există Woodbadge pentru formatori în 2023
n/a
Formarea a cel puțin 40 lideri Woodbadge în anul 2023 - două serii Woodbadge sunt în desfășurare, primele trei module fiind finalizate; sunt înscriși 57 de participanți.
Woodbadge lideri 75%
Revizuirea criteriilor de participare la programul de formare Woodbadge, pentru accesul unui număr mai ridicat de participanți.
Revizuire criterii participare - Woodbadge 100%
Adaptare stagii la noile contexte administrative
Lansarea unui design nou de stagiu management CL, în concordanță cu reorganizarea administrativă.
Design nou Stagiu management CL 0%
Organizarea a cel puțin 1 stagiu de management CL conform noului design.
Minim 1 Stagiu management CL 0%
Încheierea a minimum 1 acord de parteneriat extern cu SMURD/Crucea Roșie/clinică medicală privată, cu scopul susținerii locale pentru stagiile de prim ajutor - am început demersurile, am trimis solicitări către diferite instituții.
Parteneriat SMURD, Crucea Roșie sau Clinică privată 15%
Definirea unor criterii minime și obligatorii de selecție a unui partener local pentru stagiu de Prim Ajutor de către CL - finalizat, criteriile se găsesc aici.
Criterii minime - stagiu Prim Ajutor 100%

Solidaritate

Dezvoltarea competențelor de organizare activități educaționale pentru grupuri vulnerabile

Organizarea a minim 2 stagii de animație socio-educativă pentru grupuri vulnerabile - Stagiile au fost susținute în cadrul proiectului UAct (Unicef), 20 de participanți beneficiind de formare.
2 stagii animație pentru grupuri vulnerabile 100%
Crearea unui ghid de activități educaționale cu grupuri de refugiați/grupuri vulnerabile - ”Ghid de activități creative în lucrul cu refugiați”, elaborat de Ana Maria Anghelescu și Andrei Dobre, disponibil în urma proiectului UAct (Unicef).
Ghid de activități educaționale cu grupuri de refugiați/vulnerabile 100%
Crearea unui ghid de lucru cu grupuri de refugiați/grupuri vulnerabile pentru animatorii socio-educativi Scout Edu Hub și cercetașii voluntari. - ”Ghid de integrare a persoanelor vulnerabile în activități cercetășești”, elaborat de Daniela Stroia, disponibil în urma proiectului UAct (Unicef).
Ghid de integrare a persoanelor vulnerabile în activitățile cercetășești 100%
Crearea unui ghid de 40 de activități pe D&I & toleranță (10 fișe de activitate / lupișori / temerari / explorator / seniorii) - Fișe de activități disponibile în urma proiectului UAct (Unicef), în ghidul menționat anterior.
Fișe de activitate D&I 100%

Standarde de activitate

Definirea standardelor de activități în cercetășie și a criteriilor de acreditare a evenimentelor naționale/regionale.

Finalizarea documentelor de standarde de activități pentru: Camp Național, Eveniment Cercetășesc, Camp CL, Patrulă + Unitate: Întâlnire, Ieșire, Drumeție, Jamboree Națională, Structură an cercetășesc pe grupe de vârstă, Camp/Festival la nivel național/regional - documentele sunt create, au primit feedback de la CD și echipa lucrează la integrarea feedback-ul.
Standarde de activitate 80%
Elaborarea unui document ce cuprinde criteriile de acreditare a unui eveniment național/regional.
Criterii acreditare 0%

Reorganizare administrativă

Elaborarea unor instrumente de evaluare a grupurilor locale (IEDLOC)
Crearea standardului minim pentru fiecare nivel IEDLOC - s-a stabilit sistemul de punctaj pentru criterii
Standard IEDLOC 75%
Elaborarea unui matrici de evaluare IEDLOC - au fost precizate categoriile si prima versiune de formulare a criteriilor.
Matrice de evaluare IEDLOC 60%
Aplicarea matricii de evaluare pentru minim 30 de centre locale și elaborarea unei liste de Centre Locale conform nivelurilor IEDLOC
Aplicare IEDLOC 0%
Mentorat CL
Definirea conținutului unui e-learning pentru CL care mentorează grupuri externe - material finalizat
Conținut eLearning mentorat 100%
Design-ul cursului e-learning pentru CL care mentorează grupuri externe - în curs de organizare
eLearning mentorat CL 20%
Facilitarea procesului de obținere și gestionare PJ a Centrelor locale
Actualizarea Ghidului de Înființare Filiala ONCR, incluzând pașii și criteriile necesare - documentul a fost actualizat și aprobat de către CD.
Ghid PJ actualizat 100%
Crearea unui infografic/suport vizual pentru simplificarea pașilor de obținere a PJ. - infograficul a fost elaborat și trimis către CL.
Infografic pași obținere PJ 100%
Elaborarea unor documente model pentru Statut, Regulament - documente actualizate și trimise către CL. 
Modele Statut și Regulament 100%
Elaborarea unui ghid de management financiar/gestiune contabilă pentru Centrele Locale - a fost creat documentul. Urmează să primească feedback-ul CD și să fie apoi diseminată în organizație.
Ghid management financiar 90%
Peste 75% din sucursale au demarat procedura de înființare ca filială, cu sprijinul unui Jurist - 9 sucursale au demarat procesul, fiind în diferite etape, 1 CL s-a înființat ca filială. Se lucrează la definirea recomandărilor pentru CL care nu vor PJ.
Demarare înființare PJ 40%

Proceduri & Solidaritate

Creșterea capacității organizației de a identifica și gestiona situațiile de risc.

Elaborarea unui proceduri de control intern & managementul riscului.
Proceduri de control intern și managementul riscului 10%
Elaborarea unui proceduri privind conflictul de interese - procedura a fost în consultare cu CCL, urmează integrarea feedback-ului și aprobarea ei.
Procedură conflict interese 95%
Elaborarea unui mecanism de implementare & verificare a conflictului de interese in organizatie.
Mecanism implementare și verificare conflict interese 0%
Elaborarea unei proceduri de răspuns în caz de urgență, cu anexe pentru gestiunea diferitelor evenimente.
Procedură răspuns în situații de urgență 0%

Modificări de Statut și Regulament

Actualizarea documentelor oficiale ONCR în acord cu procesul de reorganizare administrativă

Implementarea modificărilor de Statut și Regulament votate de către AG în Noiembrie 2022.
Modificări Statut și Regulament 100%

TECH

Facilitarea accesului la formare online pentru membrii ONCR.
Alegerea soluției finale pentru lansarea unei platforme de e-learning - a fost aleasă platforma Moodle.
Modificări Statut și Regulament 100%
Design-ul platformei de e-learning (funcționalități, UX/UI, cont admin/content creator, cont user, raportare etc.) - s-a creat sistem de backup, urmează să fie discutată integrarea cu Orgo.
Design platformă eLearning 15%
Implementarea facilă a MOVIS la nivel organizațional
Finalizarea aplicației MOVIS - integrare cu membri.scout.ro, suport pentru notificări prin email
Aplicație MOVIS 30%
Informarea CL despre funcționalitățile aplicației MOVIS
Informare CCL despre MOVIS 0%
Lansarea unui demo/e-learning care să detalieze utilitatea aplicației MOVIS și beneficiile utilizatorului.
demo aplicație MOVIS 0%
Gestionarea facilă a bunurilor ONCR la nivel local și național - inventar
Finalizarea funcționalității pentru gestiunea inventarului (suport pentru adăugarea de imagini pe proiecte, suport pentru notificări) - au fost implementate toate funcționalitățile.
Aplicație inventar 100%
Informarea CL despre funcționalitățile gestiunii de inventar - a fost creat ghidul de utilizare pentru CL (urmează să fie finalizat și pilotată aplicația în câteva CL)
Informare CCL despre inventar 50%
Lansarea unui demo/e-learning care să detalieze utilitatea aplicației de inventar și beneficiile utilizatorului.
demo aplicație inventar 0%

Scout Edu Hub

Organizarea a minim 2 activități/săptămână cu scopul dezvoltării abilităților de viață și integrării în comunitate pentru copiii, tinerii și adulții din comunitatea de refugiați Ucraineni.
Minim 2 activități/săptămână 100%
Angajarea și menținerea unei echipe a centrului - 1 coordonator centru, 2 animatori socio-educativi, 1 administrator centru, 1 responsabil curatenie.
Menținere echipă centru EduHub 100%
Elaborarea unei strategii de utilizare a spațiului cercetași vs. copii și tineri ucraineni
Strategie utilizare spațiu 50%

Solidaritate

Încheierea a cel puțin 1 parteneriat la nivel național cu o instituție specializată în gestionarea situațiilor de urgență (ISU, DSU, SMURD etc.) - au fost contactate diferite instituții, nu am primit încă răspunsuri.
Parteneriat 20%
Organizarea a cel puțin 1 simulare de incendiu/eveniment cu risc în Scout Edu Hub.
Simulare incendiu 0%

Comunicare

Lansarea Manualului de Comunicare și brand - documentul a fost actualizat și votat în AG toamnă 2023
Manualul de comunicare și brand 100%
Optimizarea site-ului scout.ro pentru mobil - finalizat.
Scout.ro pentru mobil 100%

EDD (Educație pentru Dezvoltare Durabilă)

Lansarea ghidului de Evenimente Responsabile - a doua variantă draft este finalizată.
Ghid evenimente responsabile 80%

D&I (Diversitate și Incluziune)

Lansarea Ghidului Liderului Incluziv - draftul este finalizat.
Ghidul liderului incluziv 60%

Spiritualitate

Lansarea unui ghid de ceremonial pentru promisiunea cercetașului - documentele sunt în etapa de feedback din partea CD.
Ghid ceremonial promisiune 90%
Finalizarea broșurii cu activități pe aria Spiritualitate, adaptate nevoilor fiecărei ramuri de vârstă -documentele sunt în etapa de feedback din partea CD.
Broșură activități 90%
Dezvoltarea unui ghid cu termenii și condițiile de a purta însemnele ONCR la evenimente cu parteneri externi care au tematică religioasă sau susțin aspecte valorice sau spirituale.
Purtare însemne ONCR evenimente externe 0%

Planificare strategică

Lansarea calendarului de planificare strategică pentru 2023-2024 - publicat pe blogul CD.
Calendar planificare strategică 100%

Trezorier

Angajarea/contractarea unui trezorier ONCR - Anca Tofan numită în funcția de trezorier ONCR.
Trezorier ONCR 100%

Comisia de Etică, Disciplină și Statut

Formarea pool-ului de voluntari pentru comisiile de analiză (membri din CL), cu o acoperire de minim 50% din totalul de CL - sunt 3 persoane înscrise în grup.
Pool voluntari - Comisia de analiză 8.45%
Actualizarea Statutului și Regulamentului pentru adăugarea Comisiei de Etică - modificări aprobate în AG aprilie 2023.
Actualizare statut și regulament 100%

Asigurarea cadrului pentru ca toți cercetașii români să poată trăi dimensiunea internațională a cercetășiei.

Minim 40 de persoane participă la sesiuni de formare sau evenimente cercetășești internaționale - 23 de participanți până în prezent.
Evenimente internaționale 57.5%
Contingentul ONCR pentru Jamboreea Mondială 2023 va fi de 130 cercetași - 124 de cercetași înscriși și cu contribuțiile achitate.
Contingent Jamboree Mondială 2023 95%
Contingentul ONCR la Kander 100 în 2023 va fi de 50 cercetași - 35 de participanți.
Contingent Kander 100 64%
Minim 6 persoane vor participa la evenimentele de reprezentare obligatorii - 4 oameni la evenimente cu prezență obligatorie (IC Network Meeting, facilitator WeAct Forum, Întâlnirea Grupului de la Lisabona și Kander100).
Prezență evenimente obligatorii 66.6%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *